Skautské princípy

Skauting stojí na troch princípoch, ktorými sa riadime a ktoré určujú náš „životný štýl“.

1VZŤAH K SEBE - to je vedomie vlastnej dôstojnosti, svojich predností i obmedzení a neustále úsilie o vlastný rozvoj a rast.

2. VZŤAH K DRUHÝM- to je postoj voči druhým, empatia, tolerancia, spolupráca, ale aj vernosť krajine, rodine, prírode, vzťah k životnému prostrediu.

3. VZŤAH K BOHU, DUCHOVNÉMU SVETU - to je viera, že nad materiálnym svetom existujú vyššie princípy, ktorými sa svet riadi. Táto viera však nie je podmienená príslušnosťou ku konkrétnemu náboženstvu.

Aby týmto univerzálnym princípom porozumeli aj deti, konkrétnejšie a praktickejšie ich rozvádza skautský sľub, zákon, heslo a denný príkaz. Sľub je vážnou životnou udalosťou pre každého skauta.

SKAUTSKÝ SĽUB
    Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
    - plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
    - pomáhať v každom čase svojim blížnym,
    - dodržiavať skautský zákon.

    SKAUTSKÝ ZÁKON
    1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
    2. Skaut je verný a oddaný.
    3. Skaut je osožný a pomáha iným.
    4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
    5. Skaut je zdvorilý.
    6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
    7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
    8. Skaut je veselej mysle.
    9. Skaut je sporivý a hospodárny.
   10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

    DENNÝ PRÍKAZ
    Každý deň vykonaj aspoň jeden dobrý skutok.

    SKAUTSKÉ HESLO
    Buď pripravený!