O čo sa snažíme

Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov. Našim programom reagujeme na potreby detí i súčasnej spoločnosti.

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku - to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách.

Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu - priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

 

Naším cieľom je výchova všestranne rozvinutého občana pomôcť zlepšiť spoločnosť. Všestranným rozvojom máme na mysli všetky stránky osobnosti:

Intelektuálny rozvoj
- rozširovanie vedomostí, spracovávanie informácií, tvorivosť, schopnosť nájsť si zamestnanie

Rozvoj charakteru
- utváranie identity, pozitívny prístup k životu, samostatnosť, iniciatíva a asertivita, vlastný rozvoj, život v súlade s hodnotami

Citový rozvoj
- poznávanie a akceptovanie citov, vyjadrovanie a ovládanie citov, vnútorná sloboda a rovnováha, láska, priateľstvo a pohoda

Duchovný rozvoj
- hľadanie duchovného rozmeru, objavovanie duchovného dedičstva, vyjadrenie vzťahu k duchovnému svetu, uplatňovanie duchovných princípov, náboženská tolerancia

Telesný rozvoj
- znalosť tela a jeho potrieb, čistota a hygiena, zdravý životný štýl, šport, chodenie do prírody

Sociálny rozvoj
- tolerancia a rešpekt k druhým, komunikácia, spolupráca a vedenie skupiny, služba, vlastenectvo a občianstvo, ochrana prírody