Kto sa venuje Vaším deťom?

Práca všetkých dospelých v skautskom hnutí je založená na dobrovoľníckej báze, no zároveň na každého z nich kladie zodpovednosť za kvalitný program, výchovu a bezpečnosť členov svojho oddielu.

Vzdelávanie a príprava našich činovníkov pre prácu s deťmi a mladými je v našom zbore jednou z priorít, ktorú sme si stanovili na strategickom plánovaní pre nasledujúce obdobie. Každoročne sa zvyšuje počet našich radcov a vodcov, ktorí úspešne absolvujú radcovský kurz alebo lesnú školu a tiež sa zúčastňujú rôznych motivačných a vzdelávacích kurzov, odkiaľ čerpajú nové nápady a inšpiráciu pre prácu vo svojich oddieloch.

SKAUTSKÝ VODCA musí byť morálne bezúhonný a spĺňať psychické aj fyzické predpoklady pre prácu s deťmi. Je to človek, ktorý musí mať potrebnú kvalifikáciu pre prácu s deťmi. Má absolvovaný základný 8-hodinový kurz prvej pomoci a je absolventom niektorej vodcovských lesných škôl, teda kurzu zameraného na výchovu a vzdelávanie lídrov v SLSK, ktorý podlieha kritériám MŠ SR. Aby mohol viesť deti, musí absolvovať všetky bloky, pozostávajúce zo zdravovedy, pedagogiky, psychológie, organizačnej a tímovej práce, právnych predpisov, zásad bezpečnosti, atď.